Zápis pokračujících studentů v AR 2024/25

Informace se týká studentů, kteří pokračují ve studiu v Bc, NMg a PhD SP.

Termíny

 • Registrace předmětu – registrací student žádá o zápis předmětu do EI, které bude v AR zápisu plnit. Volí si z předmětů svého SP; může si do IP doplnit předměty volitelné nad rámec studijního plánu.

 • Potvrzení registrace – oprávněná osoba souhlasí se zápisem registrovaného předmětu do EI. Jedná se o akci, kterou provádí obvykle referentka. Nepotvrzení nastává ve výjimečných případech, kdy nastal problém s předmětem ve IP studenta (změna předmětu provedená garantem SP), případně kdy si student zvolí nevhodnou kombinaci předmětů.

FAQ

Kde provedu zápis do dalšího ročníku?

Zápis studentů a registrace vyučování probíhá v prostředí Studis

https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=zapis

Pro přístup do IS VUT používá student svůj VUT login a VUT heslo.

Co mám dělat, když nemám zápis přístupný?

Zobrazení nabídky pro zápis souvisí se správně nastaveným studiem, ve kterém by měl zápis proběhnout. Výběr studia se provádí v nabídce „Studium“. V této nabídce se nachází rovněž všechny informace o studiu, informace o zařazení studenta do ročníku a odkazy na důležité dokumenty.

Obr. č. 1: Volba studia ve Studis

Obr. č. 1: Volba studia ve Studis

Zápis má student přístupný, jestliže splnil podmínky pro pokračování ve studiu:

 • Splnil dostatečný počet kreditů v předchozím AR,

 • Absolvoval opakovaně zapsané předměty v předchozím AR,

 • Má zadaný souhlas s hodnocením v EI – souhlas s hodnocením se historicky zadával v intranetu FAST na konci studia. V IS VUT je souhlas studentem zadáván na konci každého AR v EI. Souhlas pro AR<2020 je do IP vložen automaticky.

Povolení pro zápis nastaví studentovi referentka STO na základě úspěšné kontroly studia pro postup do dalšího ročníku ke smluvenému datu. Pokud kontrola doposud nebyla provedena, nebo byl výsledek kontroly negativní, zobrazí se na stránce zpráva viz obr. č. 2. V takovém případě kontaktujte referentku STO.

Obr. č. 2: Upozornění na nepovolený zápis

Obr. č. 2: Upozornění na nepovolený zápis

Provádím výběr ročníku jako v předchozích zápisech?

V IS VUT je pro studenta připraveno zařazení pro budoucí rok na základě předchozího zařazení (předpokládá se postup studenta do dalšího ročníku). Nastavené budoucí zařazení ovlivňuje pozdější volbu studijní skupiny, kterou si v období registrací vyučování student volí jako výchozí objekt pro získání rozvrhu. Pokud student rozvolňuje, tj. bude v budoucím AR plnit více předmětů z ročníku, ve kterém již studoval, měl by požádat svou referentku o změnu zařazení.

Jak mám postupovat při zápisu?

Jestliže má student zápis přístupný, zobrazí se na stránce elektronického zápisu výsledek dílčích kontrol, kterými musí úspěšně projít:

 1. Kontrola studijním oddělení – zmíněná kontrola musí být provedena ke smluvenému datu.

 2. Kontrola elektronického indexu – student musí odsouhlasit hodnocení v EI. V intranetu FAST souhlas zadával až na konci studia. V IS VUT musí souhlas zadat před zápisem do dalšího AR. Souhlas zadává u úspěšně i neúspěšně vykonaných předmětů.

 3. Registrace předmětů – student musí provést volbu dostatečného počtu předmětů/kreditů. Student si musí (pokud nemá schválenou výjimku) registrovat minimální počet kreditů.

 4. Registrace PV předmětů – pokud má student v budoucím ročníku skupiny PV, kontroluje se registrace PV předmětů. Pokud se účastnil objednávek v letním semestru, má v IP připravené 1zvolené PV předměty.

Obr. č. 3: Kontroly při zápisu studenta

Obr. č. 3: Kontroly při zápisu studenta

Jak zadám souhlas s hodnocením předmětů?

Student musí zadat souhlas s hodnocením2 předmětů v uplynulém AR. Souhlas zadá ve svém EI. Musí odsouhlasit hodnocení u všech předmětů, splněných i nesplněných. Pokud chybí souhlas u některého z předmětů v minulých AR, může požádat referentku STO o doplnění.

Obr. č. 4: Souhlas s hodnocením v EI pro uplynulý AR

Obr. č. 4: Souhlas s hodnocením v EI pro uplynulý AR

Pokud není souhlas úplný, vidí student následující upozornění:

Obr. č. 5: Upozornění na neúplný souhlas s hodnocením

Obr. č. 5: Upozornění na neúplný souhlas s hodnocením

Obr. č. 6: Vkládání souhlasu s hodnocením do EI studenta

Obr. č. 6: Vkládání souhlasu s hodnocením do EI studenta

Jak si vyberu předměty pro budoucí AR?

Student si musí zaregistrovat dostatečný počet předmětů/kreditů pro budoucí AR. Registruje si předměty studijního plánu pro budoucí AR. V závislosti na plnění studia v předchozím roce studijní referentka doplní studentovi při zápisu do IP také předměty nesplněné. Tyto předměty mu zaregistruje a student je musí plnit přednostně.

Při registraci s těmito nesplněnými povinnostmi počítejte!

 • Registraci 3předmětů provádí student ve Studis, v modulu „Individuální plán“.

 • Registruje si předměty povinné (P); v IP má připravené P předměty pro budoucí AR.

 • Registruje si povinně volitelné (PV), pokud jsou součástí jeho SP. Pokud provedl objednávku PV předmětů v LS, má předměty v IP připravené. Pokud objednávku neudělal, musí si předměty doplnit a zaregistrovat při zápisu.

 • Nesplněné předměty z předchozích AR studentovi doplní do IP referentka při zpracování zápisu.

Obr. č. 7: Doplnění předmětu do IP studenta

Obr. č. 7: Doplnění předmětu do IP studenta

IP obsahuje studijní povinnosti studenta (povinné, nepovinné i volitelné předměty) dané studijním plánem. V modulu „Individuální plán“ student vidí tyto povinnosti pro aktuální AR a současně jejich stav plnění – splněné, nesplněné, odložené, přetažené (viz Obr. č. 8).

Obr. č. 8: Povinnost v IP v průběhu AR

Obr. č. 8: Povinnost v IP v průběhu AR

V době zápisu má student modul IP otevřený pro registraci. V IP vidí P předměty připravené pro budoucí AR. PV předměty vložené do IP z procesu objednávek. Předměty, které student nemá zařazené v IP lze dohledat a doplnit pomocí zkratky zadané do pole „Další předměty“, doplnit do IP a následně zaregistrovat. Předměty mohou být v různých stavech registrace. Přehled všech možností obsahuje tabulka na Obr. č. 10.

Registraci předmětu provádí vložením příznaku do sloupce Reg (viz Obr. č. 11), Všechny změny v IP je třeba uložit pomocí tlačítka „Zaregistrovat předměty“, které je umístěno pod tabulkou IP.

V individuálním plánu nemám žádný předmět

Může se stát, že student v IP žádný předmět nemá (viz Obr. č. 9). Pokud již splnil všechny povinnosti studijního plánu (obvykle při rozvolnění posledního ročníku) a pouze obhajuje závěrečnou práci, je to správně. V opačném případě je nutné kontaktovat studijní referentku se žádostí o doplnění předmětů.

Obr. č. 9: IP studenta bez předmětů

Obr. č. 9: IP studenta bez předmětů

Předmět nechci v budoucím AR studovat

Předměty, které má student v IP a NEzaregistruje si je (nezaklikne předmět ve sloupci Reg.), se označují jako odložené (viz Obr. č. 11). Tyto předměty mu NEbudou zapsány do EI. V AR, do kterého žádá o zápis, si NEmůže registrovat výuku odložených předmětů. Předměty mu zůstávají jako odložené povinnost do dalšího AR. Předměty, které student opakuje, má povinnost plnit přednostně.

Obr. č. 10: Legenda ke stavům registrace předmětů v IP

Obr. č. 10: Legenda ke stavům registrace předmětů v IP

Obr. č. 11: Registrace předmětů v IP – odložené předměty

Obr. č. 11: Registrace předmětů v IP – odložené předměty

Jak si zvolím PV předmět?

Podobně jako v případě povinných předmětů postupuje student v případě PV předmětů. Pokud má ve studijním plánu pro budoucí AR skupiny PV předmětů, měl by si zvolit 4požadovaný počet PV předmětů.

PV předměty v IP studenta vznikají:

 • na základě volby oboru a zaměření – předměty jsou do IP studenta doplněny automaticky po ukončení volby.

 • na základě objednávek PV předmětů, které se spouštějí v LS předchozího AR.

 • doplněním předmětu do IP v době zápisu.

Obr. č. 12: Registrace PV předmětů při zápisu

Obr. č. 12: Registrace PV předmětů při zápisu

Co je to „Souhlas studenta se zápisem“?

Jestliže student dokončí registraci předmětů a všechny kontroly jsou úspěšné, zadá souhlas se zápisem. Jedná se o akci, která je v souvislosti se zápisy v intranetu shodná s odesláním zápisového listu. Po zadání souhlasu již nemůže dále provádět žádnou změnu v IP.

Obr. č. 13: Souhlas studenta se zápisem ve Studis

Obr. č. 13: Souhlas studenta se zápisem ve Studis

Mohu provést změnu po odeslání zápisu?

Jestliže student potvrdí souhlas se zápisem, nemůže již registraci předmětů měnit. Pokud referentka neprovede zpracování zápisu, může studentův souhlas zrušit a vrátit mu možnost úprav registrace. Pokud referentka zápis provede, může změny v IP provést pouze ona.

Obr. č. 14: Informace o provedeném zápisu

Obr. č. 14: Informace o provedeném zápisu

Registrace V předmětů

Registraci provádí student na základě nabízených V předmětů v daném AR. Registraci provádí vždy na počátku semestru. Zahájení kampaně bude zveřejněno na webu fakulty. Současně s registrací předmětu provádí registraci vyučování.

Obr. č. 15: Registrace volitelných předmětů

Obr. č. 15: Registrace volitelných předmětů

Co bude následovat po zápisu?

Zapsaný student si musí před zahájením AR registrovat rozvrh. Rozvrh bude zveřejněn v předstihu před registrací. Dostupný bude v IS VUT v modulu Studis prostřednictvím nabídky „Rozvrhy“. Informace o zveřejnění rozvrhu najdete v aktualitách na webu FAST.

https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=rozvrhy

Obr. č. 16: Rozvrh ve Studis

Obr. č. 16: Rozvrh ve Studis

Registrace vyučování / bude upřesněno

Registrace vyučování má několik fází:

 1. Volba studijní skupiny

  • po zveřejnění rozvrhu budou studenti vyzvání k volbě studijní skupiny.

  • studentovi jsou nabízeny pouze studijní skupiny, které odpovídají jeho zařazení.

  https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=volba_studijni_skupiny

 2. Registrace povinných (P) a povinně volitelných (PV)

  • automaticky bude studentovi provedena registrace vyučování P a PV předmětů dle rozvrhu zvolené studijní skupiny.

  • následně se bude student registrovat do vyučování přetažených/nesplněných předmětů a případně provádět změny v registraci P/PV předmětů.

 3. Registraci volielných (V) předmětů

  • student si v počátečních 2 týdnech semestru může zaregistrovat volitelné předměty pro aktuální semestr AR.

  • Vyučování si zaregistruje záložce „Registrace vyučování“

  • Zaregistrované vyučování je podmínkou zápisu předmětu do EI.

  • Studentům, kteří budou mít zaregistrovaný V předmět a budou mít také zaregistrované vyučování toho předmětu, bude předmět hromadně zapsán.

  • Studentům, zaregistrovaným v předmětu bez registrace výuky, bude registrace předmětu časem smazána.

  https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=volba_vyucovani_gr


Poznámky

 1. Pokud nebyl o předmět dostatečný zájem, může být objednávka zrušena.↩︎

 2. Pro AR < 2021 je souhlas studentům do EI vložen automaticky.↩︎

 3. Registrací vyjadřuje student zájem o vykonání předmětu.↩︎

 4. Pokud chce student PV předmět odložit, neprovede/zruší jeho výběr ve sloupci Reg.↩︎