Výpadek připojení k centrální databázi VUT

Nepodařilo se připojit k centrální databázi VUT, některé části systémů pracující s rektorátní databází nemusí správně pracovat.

Žádost o uznání předmětů

Student podává žádost o uznán předmětů po zápisu do ročníku.

Student žádá o uznání předmětů při:

 • uznání předmětu z jiného studia FAST nebo na VUT, např. uznání angličtiny vyšší úrovně v NMg studiu, kterou student vykonal již v Bc studiu,

 • uznání předmětu na základě vykonání externího předmětu na jiné VŠ, např. při studiu v zahraničí v rámci programu Erasmus,

 • uznání předmětu v rámci druhého studia ve stejném studijním programu.

Uznávání předmětů se řídí těmito předpisy:

Kde se zadává žádost o uznání předmětů?

Student podává žádost o uznání předmětů ve STUDIS v nabídce „Uznání předmětů“.

https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=zadost_o_uznani

Student může mít otevřenou pouze jednu žádost. Dokud referentka žádost nevyřídí nebo ji nezruší, nemůže si student vytvořit další.

Uznání předmětů předmětů v rámci druhého studia na FAST ve stejném studijním programu

Postup:

 1. Referetka studentovi upraví studijní program/ročník pro zápis, tj. případně změní jeho zařazení a doplní historické zařazení.

 2. Referentka doplní studentovi individuální plán.

 3. Student si případně doplní povinně volitelné předměty v ročníku, do kterého se zapisuje (pokud to jeho SP vyžaduje).

 4. Student si založí novou žádost o uznání.. Pro vytvoření použije individuální plán (NE studijní program).

 5. Do žádosti doplní student předměty, které v druhém studiu úspěšně vykonal a naváže je na předměty individuálního plánu.

  Obr. č. 1: Sestavení žádosti ve STUDIS - výběr předmětů

  Obr. č. 1: Sestavení žádosti ve STUDIS - výběr předmětů

  Obr. č. 2: Předměty zařazené do žádosti o uznání

  Obr. č. 2: Předměty zařazené do žádosti o uznání

 6. Předmět je možné z neodeslané žádosti odstranit.

 7. Předměty, o jejichž uznání žádá, si v průběhu zápisu student neregistruje. Registrace a zápis do elektronického indexu probíhá při zpracování žádosti referentkou.

 8. Student odešle žádost k vyřízení.

 9. Referentka žádost zpracuje – zadá stav uznání k jednotlivým předmětům v žádosti. Zadaný stav se zobrazí studentovi v jeho žádosti ve STUDIS. Referentka může žádost vrátit studentovi k přepracování nebo doplnění. Pokud je předmět v žádosti uznán, je doplněn do elektronického indexu.

  Obr. č. 4: Žádost o uznání ve STUDIS po zpracování STO

  Obr. č. 4: Žádost o uznání ve STUDIS po zpracování STO


  Obr. č. 5: Předmět v IP s příznakem o zařazení do žádosti

  Obr. č. 5: Předmět v IP s příznakem o zařazení do žádosti


  Obr. č. 6: Předmět v IP s příznakem o uznání

  Obr. č. 6: Předmět v IP s příznakem o uznání

Uznání předmětu z jiného studia na VUT

Postup:

 1. Student založí novou žádost o uznání.

 2. Doplní do žádosti předmět/y, které v minulém studiu úspěšně vykonal. Vykonané předměty naváže na předměty IP nebo studijního plánu, které chce uznat. Na obr. č. 1 je uveden příklad uznání předmětu BYA002 za předmět VYA008.

 3. Odešle žádost k vyřízení.

 4. V případě, že je vyžadováno vyjádření garantů k uznání, vytiskne si student žádost a nechá ji potvrdit jednotlivými garanty. Potvrzenou žádost odevzdá své studijní referentce.

  Obr. č. 1: Příklad žádosti o uznání

  Obr. č. 1: Příklad žádosti o uznání


 5. Referentka žádost zpracuje, tj. zadá stav uznání pro jednotlivé předměty v žádosti. Může žádost vrátit studentovi k přepracování. Pokud je předmět v žádosti uznán, je doplněn do elektronického indexu.

Obr. č. 2: Vložení předmětu VYA008 do žádosti o uznání předmětu BYA002

Obr. č. 2: Vložení předmětu VYA008 do žádosti o uznání předmětu BYA002


Obr. č. 3: Informace o zařazení předmětu do žádosti o uznání v IP

Obr. č. 3: Informace o zařazení předmětu do žádosti o uznání v IP

Uznávání externích předmětů

Při uznávání externích předmětů doplňuje student do žádosti absolvovaný a splněný externí předmět. Musí zadat všechny informace o předmětu.

Obr. č. 1: Odkaz na vložení externího předmětu

Obr. č. 1: Odkaz na vložení externího předmětu


Při zadávání předmětu se nejdříve ověřuje, zda externí předmět již existuje. Pro zadaný AR a název předmětu se ověřuje jeho existence v IS VUT.

Obr. č. 2: Vyhledání externího předmětu, ověření existence v IS VUT

Obr. č. 2: Vyhledání externího předmětu, ověření existence v IS VUT


Pokud předmět nalezen nebyl, je nutné doplnit jeho definici do IS VUT. Student zadá všechny požadované údaje ohledně předmětu a jeho absolvování (viz obr. 3) Následně žádost odešle, vytiskne a podobně jako v případě uznání předmětu FAST nechá žádost potvrdit garantem uznávaného předmětu.

Referentka v případě externího předmětu nastaví stav uznání. Dále musí vložit externí předmět do seznamu aktuálních předmětů pomocí tlačítka „Vytvořit ext. předmět“. V modulu „Prohlížení a editace externích předmětů“ se jí nabídne předvyplněný formulář s údaji, které zadal student. Musí doplnit zkratku předmětu a školu. V případě nalezené shody definice předmětu v IS VUT se jí nabídne výběr předmětů, které může použít.

Obr. č. 3: Zadání všech informací o externím předmětu včetně hodnocení ve STUDIS

Obr. č. 3: Zadání všech informací o externím předmětu včetně hodnocení ve STUDIS


Obr. č. 4: Externí předmět v žádost studenta

Obr. č. 4: Externí předmět v žádost studenta