Výpadek připojení k centrální databázi VUT

Nepodařilo se připojit k centrální databázi VUT, některé části systémů pracující s rektorátní databází nemusí správně pracovat.

Zápis nových studentů do NMg SP v AR 2023/24

Informace se týká pouze studentů, kteří se zapisují do 1. ročníků NMg SP.

Termíny

 • Registrace předmětu – registrací student žádá o zápis předmětu do EI, které bude v AR zápisu plnit. Volí si z předmětů svého SP; může si do IP doplnit předměty volitelné nad rámec studijního plánu.

 • Potvrzení registrace – oprávněná osoba souhlasí se zápisem registrovaného předmětu do EI. Jedná se o akci, kterou provádí obvykle referentka. Nepotvrzení nastává ve výjimečných případech, kdy nastal problém s předmětem ve IP studenta (změna předmětu provedená garantem SP), případně kdy si student zvolí nevhodnou kombinaci předmětů.

FAQ

Kde provedu zápis do studia?

Elektronický zápis studentů FAST probíhá v centrálním IS VUT v modulu Studis. Pro přístup do IS VUT používá student svůj VUT login a VUT heslo.

https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=zapis

Co mám dělat, když nemám zápis přístupný?

Zobrazení nabídky pro zápis souvisí se správně nastaveným studiem, ve kterém by měl zápis proběhnout.

Obr. č. 1: Nabídka pro zápis ve Studis

Obr. č. 1: Nabídka pro zápis ve Studis

Výběr studia se provádí v nabídce „Studium“. V této nabídce se nachází rovněž všechny informace o studiu, informace o zařazení studenta do ročníku a odkazy na důležité dokumenty.

Obr. č. 2: Volba studia ve Studis

Obr. č. 2: Volba studia ve Studis

Pokud zápisová nabídka i při správné volbě studia přístupná není, případně se zobrazuje informace viz obr. č. 2, kontaktujte referentku STO.

Obr. č. 3: Upozornění na nepovolený zápis

Obr. č. 3: Upozornění na nepovolený zápis

Jak mám postupovat při zápisu?

Jestliže má student zápis přístupný, zobrazí se na stránce elektronického zápisu výsledek dílčích kontrol, kterými musí úspěšně projít:

 1. Registrace povinných předmětů (P) – student musí provést volbu dostatečného počtu předmětů/kreditů. Student si musí (pokud nemá schválenou výjimku) registrovat minimální počet kreditů.

 2. Registrace povinně volitelných předmětů (PV) – pokud má student v budoucím ročníku skupiny PV, kontroluje se registrace PV předmětů.

Obr. č. 4: Kontroly při zápisu studenta

Obr. č. 4: Kontroly při zápisu studenta

Jak si vyberu předměty pro budoucí AR?

Student si musí zaregistrovat dostatečný počet předmětů/kreditů pro budoucí AR. Registruje si předměty studijního plánu pro budoucí AR. Studenti nastupující do 1. ročníků mají povinné předměty v IP předregistrované.

 • Registraci1 předmětů provádí student ve Studis, v modulu „Individuální plán“ (odkaz v 1. kontrole).

 • Registruje si předměty povinné (P); v IP má připravené P předměty pro budoucí AR.

 • Registruje si povinně volitelné (PV), pokud jsou součástí jeho SP (odkaz ve 2. kontrole).

Obr. č. 5: Doplnění předmětu do IP studenta

Obr. č. 5: Doplnění předmětu do IP studenta

IP obsahuje studijní povinnosti studenta (povinné, nepovinné i volitelné předměty) dané studijním plánem. V modulu „Individuální plán“ student vidí tyto povinnosti pro aktuální AR a současně jejich stav plnění – splněné, nesplněné, odložené, přetažené (viz Obr. č. 8).

Obr. č. 6: Povinnost v IP v průběhu AR

Obr. č. 6: Povinnost v IP v průběhu AR

V době zápisu má student modul IP otevřený pro registraci. V IP vidí povinné předměty (P) připravené pro budoucí AR, doplňuje si do IP předměty povinně volitelné (PV). Předměty, které nemá zařazené v IP a chce je studovat, lze dohledat pomocí zkratky zadané do pole „Další předměty“, doplnit do IP a následně zaregistrovat. Předměty mohou být v různých stavech registrace. Přehled všech možností obsahuje tabulka na Obr. č. 8.

Registraci předmětu provádí vložením příznaku do sloupce Reg (viz Obr. č. 9), Všechny změny v IP je třeba uložit pomocí tlačítka „Zaregistrovat předměty“, které je umístěno pod tabulkou IP.

V individuálním plánu nemám žádný předmět

Je nutné kontaktovat studijní referentku se žádostí o doplnění předmětů.

Obr. č. 7: IP studenta bez předmětů

Obr. č. 7: IP studenta bez předmětů

Předmět nechci v budoucím AR studovat

Předměty, které má student v IP a NEzaregistruje si je (nezaklikne předmět ve sloupci Reg.), se označují jako odložené (viz Obr. č. 8). Tyto předměty mu NEbudou zapsány do EI. V AR, do kterého žádá o zápis, si NEmůže registrovat výuku odložených předmětů. Předměty mu zůstávají jako odložené povinnost do dalšího AR. Předměty, které student opakuje, má povinnost plnit přednostně.

Obr. č. 8: Legenda ke stavům registrace předmětů v IP

Obr. č. 8: Legenda ke stavům registrace předmětů v IP

Obr. č. 9: Registrace předmětů v IP – odložené předměty BSA001, BDA003, BEA002

Obr. č. 9: Registrace předmětů v IP – odložené předměty BSA001, BDA003, BEA002

Jak si zvolím PV předmět?

Podobně jako v případě povinných předmětů postupuje student v případě PV předmětů. Pokud má ve studijním plánu pro budoucí AR skupiny PV předmětů, měl by si zvolit2 požadovaný počet PV předmětů.

Obr. č. 10: Registrace PV předmětů při zápisu

Obr. č. 10: Registrace PV předmětů při zápisu

Co je to „Souhlas studenta se zápisem“?

Jestliže student dokončí registraci předmětů a všechny kontroly jsou úspěšné, zadá souhlas se zápisem. Jedná se o akci, která je v souvislosti se zápisy v intranetu shodná s odesláním zápisového listu. Po zadání souhlasu již nemůže dále provádět žádnou změnu v IP.

Obr. č. 11: Souhlas studenta se zápisem ve Studis

Obr. č. 11: Souhlas studenta se zápisem ve Studis

Mohu provést změnu po odeslání zápisu?

Jestliže student potvrdí souhlas se zápisem, nemůže již registraci předmětů měnit. Pokud referentka neprovedla zpracování zápisu, může studentův souhlas zrušit a vrátit mu možnost úprav registrace. Pokud referentka zápis provede, může změny v IP provést pouze ona.

Obr. č. 12: Informace o provedeném zápisu

Obr. č. 12: Informace o provedeném zápisu

Registrace V předmětů

Registraci provádí student na základě nabízených V předmětů v daném AR. Registraci provádí vždy na počátku semestru. Zahájení kampaně bude zveřejněno na webu fakulty. Současně s registrací předmětu provádí registraci vyučování.

Obr. č. 13: Registrace volitelných předmětů

Obr. č. 13: Registrace volitelných předmětů

Co bude následovat po zápisu?

Zapsaný student si musí před zahájením AR registrovat rozvrh. Rozvrh bude jako obvykle zveřejněn v předstihu před registrací. Dostupný bude v IS VUT v prostředí Studis prostřednictvím nabídky „Rozvrhy“. Informace o zveřejnění rozvrhu najdete v aktualitách na webu FAST.

https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=rozvrhy

Obr. č. 14: Práce s rozvrhem ve Studis

Obr. č. 14: Práce s rozvrhem ve Studis

Registrace vyučování / bude upřesněno

Registrace vyučování má několik fází:

 1. Volba studijní skupiny

  • po zveřejnění rozvrhu budou studenti vyzvání k volbě studijní skupiny.

  • studentovi jsou nabízeny pouze studijní skupiny, které odpovídají jeho zařazení.

  https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=volba_studijni_skupiny

 2. Registrace povinných (P) a povinně volitelných (PV)

  • automaticky bude studentovi provedena registrace vyučování P a PV předmětů rozvrhu zvolené studijní skupiny.

  • následně se bude mít student možnost provést změny v registraci předmětů.

 3. Registraci volielných (V) předmětů

  • student si v počátečních 2 týdnech semestru může zaregistrovat volitelné předměty pro aktuální semestr AR.

  • Vyučování si zaregistruje záložce „Registrace vyučování“

  • Zaregistrované vyučování je podmínkou zápisu předmětu do EI.

  • Studentům, kteří budou mít zaregistrovaný V předmět a budou mít také zaregistrované vyučování toho předmětu, bude předmět hromadně zapsán.

  • Studentům, zaregistrovaným v předmětu bez registrace výuky, bude registrace předmětu časem smazána.

  https://www.vut.cz/studis/student.phtml?sn=volba_vyucovani_gr


Poznámky

 1. Registrací vyjadřuje student zájem o vykonání předmětu.↩︎

 2. Pokud chce student PV předmět odložit, neprovede/zruší jeho výběr ve sloupci Reg.↩︎