Vytvoření účtu ve studentském intranetu FAST VUT v Brně

Účet lze vytvořit pouze tehdy, pokud jste již přijat/a ke studiu na FAST.

Vyplňte prosím pozorně následující formulář. Používejte důsledně českou diakritiku.

Vaše heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků a musí obsahovat nejméně po jednom ze znaků:

  • malá písmena,
  • velká písmena,
  • číslice,
  • speciální znaky  , !, @, #, $, %, ^, &, *, ?, _, ~, ., ,, +, -, :, ;, =, \, |, (, ), <, >, {, }, [, ].